క్యాన్సర్ & దీర్ఘ వ్యాధులు: రోగి యోగ్యతా వ్యాఖ్యలు

రోగి యోగ్యతా వ్యాఖ్యలు

 
బిడ్డ సంచి లోని కేన్సర్ బాగు చేయబడ్డ రోగి యోగ్యతా వ్యాఖ్య


షుగర్ (౪౫౦/450 mg/dl) మరియు బ్లడ్ ప్రేస్సురే ౧౬౦ (160)/౧౨౦ (120) తో బాధపడే రోగిని బాగుచేసిన వ్యాఖ్య 

నాలిక పై కేన్సరు
(చికిత్సకు ముందు:నిద్ర ఆహారము లేక నోటి నుండి మాట వచ్చేది కాదు ) 


నాలిక పై కేన్సరు 
చికిత్సకు పదిహేను దినముల తరువాత 
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి