క్యాన్సర్ & దీర్ఘ వ్యాధులు: కంటి జబ్బులు

కంటి జబ్బులు

క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడిన 150 కంటి జబ్బులన్ని(అంతర కుసుమాలు, గ్లుకామ వంటి జబ్బులు తో సహా)  శాస్త్ర చికిత్స (surgery / operation) లేకుండా మందుల ద్వారా బాగు చేయవచ్చును:-వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి